Aamacyaaba_la qaaoDosao…

yaaogaSaas~a, Aayauvao-dSaas~a, vaastauSaas~a, jyaaoitaYaSaas~a va saMgaItaSaas~a +a sava- Saas~aaMcaa ekxmaokxaMSaI GainaYz saMbaMQa Aaho. yaa saMbaMQaacaI vyaaptaI AfxaT va maaozI Aaho. yaa Saas~aad\vaaro yaSavaMta ga`upamaQaIla ta&a taumhaMlaa dotaIla Aapalyaa paairvaarIkx AanaMdI jaIvanaasaazI SaaSvata rcanaa jyaamaQaUna saumaQaur pa`vaah vaahuna taumhaMlaa AaramadayaI va yaSasvaI jaIvanaacaI pa`aptaI hao[-la. maaozyaa badlaapaoXaa CaoTyaa {paayaaMnaI taumhI taumacaa {tkxYa- sahja kxr} Sakxtaa.

SaaMtaI, pa`gataI AaiNa samaRd\QaIsaazI Aamacyaa qaaor ivacaarvaMta AByaasakxaMnaI yaa Aid\vataIya pa`NaalaIcaI rcanaa koxlaI Aaho.

Da^. baI. Aar. parba

(saMsqaapak , AQyaXa)

Da^. baI. Aar. parba ho yaM~a AiBayaMtaa yaa SaaKaota padvaIQar AsaUna dOvaI Saas~aamaQyao tyaaMcaa 25 vaYaa-caa idGa-kalaIna AnauBava Aaho. tao KaalaIla 14 padvyaaMnaI {ccaivaVa ivaBaUiYata Aahota. vaastauBaUYaNa, vaastaupaMDIta (vaastau jyaaoitaYa), vaastauivad\manaI, vaastaurtna (vaOidk), vaastauivaSaard, jyaaoita-ivaValaMkar, hstasaamaud`Ik pa`ivaNa, Aa^ra irDr, taM~a yaM~a maM~a Saas~aI, Sakuna saMihtaa ivaSaard, ijaAaopa^iqak sT/osa irDr, rtnar}d`aXa Da{]Jar, saMmaaohnata&a, r]Tka^Ja A^naalaayaJar.

Avada Macbook Image

saaO. inalama parba

(saMcaailak a)

saaO. inalama parba hyaa ema.e. Asauna tyaaMnaI na^caraopa^qaIcaa hI AByaasak`ma paUNa- kolaa Aaho. yaa dOvaI Saas~aamaQaIla KaalaIla padvyaaMnaI tyaa {ccaivaVa ivaBaUiYata Aahota. vaastauBaUYaNa, vaastaupaMDIta, hstasaMKyaaivad\manaI, maM~aBaaskr, jyaaoita-ivaValaMkar, T^rao kaD- irDr.

Avada Macbook Image

Qyaoya (imaSana)

AamhI laaokxaMcyaa BaivaYyaacaI isqataI sauQaarta Aahaota

{d\dIYT (gaaola)

pa`tyaokxcyaa vaastaumaQauna du:Ka vaodnaaMcaa AMta kxr]na taI vaastau AanaMdI va saaOKyaacaI banaivaNao.

AamhI saovaa paurivata Aahaota...

sahvyaavasaaiyak tva

svata:caa vyavasaaya saur] kxrNyaacaI sauvaNa- saMQaI.

paRqa@kxrna

{pajata gauNavattaa AaiNa vyai@tamatvaacaa SaaoQa Asalaolyaa va haoNaa%yaa svaasqyaabad\dlacyaa samasyaaMcao inadana

maaga-dSa-na

gaRh va vya@taI yaamaQaIla gaUZ duvaa jaaNaUna GaoNyaasaazI vaastaUmaQyao sakxaratmakx vaOiSvakx pa`vaah inamaa-Na kxrNyaasaazI

{pacaar

QvanaI va rMgaad\vaaro {pacaar pad\QataI maoMdUcaI Xamataa saik`xya kxrNyaacaI kxaya-SaaLa

pa`iSaXaNa

sava- AQyaaitmakx iva&aana iSakxNyaasaazI savaao-ttama saMsqaa

Aamacao jaatak  k aya saaMgataata

Aamacao jaatak Aapalaa AnauBava k aya taao saaMgataayata...

pramod-sawant.jpg

pa`maaod saavaMta

prabhakar more

pa`Baakxr maaoro

Shruti R Nair

Ea`utaI Aar. naayar

Murlidhar Panicker

maurlaIQar paaiNakxkxr

saMpak-

jaaihrata

Banner2

Parth Tours & Travels @ Kankavli... Cont: 9422373687/9860317860

All kind of vehicles, including auto rikshaw available for family, friends, group, site seeing of Sindhudurga Tourist Spots along-with guide...

Satyawan Satam

pattaa :

yaSavaMta knsalTnsaI

e% 202, saa[- AaiSaYa kao.Aa^pa. haO. saaosaa.,
ivajaya saaosaa. manaaorMjana saBaagaRhajavaL,
ema. paI. raoD, DaoMibavalaI (pa). 421202.
dUrQvanaI : 0251 2401968
Ba`maNaQvanaI : 9967220605 , 9867280605
[-maola :yashwantvastuvision@gmail.com

caaOk SaI k irtaa paazvaa

  • Should be Empty:

jaaihrata