jyaaoitaYaSaas~a maaga-dSa-na :

  • kuxMDlaI nausaar vaOya> Ik AaiNa vyaavasaaiyakx staravar sava- ADcaNaIMcao inarakxrNa yaaogya {paayaaMsaihta samaupadoSana

jyaaoitaYa samaupadoSana Saulkx

pa`k ar Saulkx
vya@taI 1,100óà
vyaavasaaiyakx 2,100óà
Vastu Consultancy

vaastauSaas~a maaga-dSa-na :

  • inavaasaI vyaavasaaiyakx, AaOd\yaaoigakx va maMidr vaastaupairXaNa, daoYa, {paayayaaojanaa, navaIna vaastaUcaI yaaogya inavaD, navaIna pa`kxlpaacao inayaaojana va AalaoKana BaUgaBa- {jaa- inarIXaNa
  • ijaAaopa^qaIkx sTo/sa roiDeSana : ijaAaopa^qaIkx sTo/sa Aapalyaalaa Aajaar dota naahI tar pa`itakxar Sa@taI kxmaI kxrtao jyaamauLo ivaYaaNaU ivaraoQaI kxama qaMDavatao va Aajaar baLavataao Aapalyaa vaastaUmaQaIla AapaNa Jaaopataao taI jaagaa yaa BaUgaBaa-taIla PNa {]jao-nao baaiQata Asaola tar taI samajalaI paaihjao AamhI yaa izkxaNaacaa SaaoQa Gao{]na {paayaaMsaihta maaga-dSa-na kxr}

parIXaNa Saulkx

Anau. Xao~afxL inavaasaI Saulkx vyaavasaaiyakx Saulkx
1. 500 s@vao. fUx. 4,000óà 6,000óà
2. 1000 s@vao. fUx. 5,000óà 7,500óà
3. 1500 s@vao. fUx. 7,500óà 11,000óà
4. 2000 s@vao. fUx. 15,000óà 15000óà
Vastu Consultancy

vaastau à jyaaoitaYa

maanavaI dohacao DaoLyaalaa na idsaNaaro AavarNa mhNajao vaataavarNa haoya. maanava ha paRqvaIcaaca ekx AivaBaajya GaTkx Aaho. yaa inasagaa-taUna AapaNa maanavaI dohalaa vaogaLo kxr] Sakxta naahI. yaaca AaQaaro jyaaoitaYaSaas~aata maanavaI jaIvana va tyaaMcyaavar haoNaaro ga`haMcao pairNaama yaaMcaa gaUZ saMbaMQa saaMigatalaa Aaho. vaastauSaas~aamaQyao maanavaI jaIvanaataIla AMtaga-ta {jaa- va inasagaa-taIla baihga-ta {jaa- yaaMnaa jaaoDNaa%yaa saMbaMQaacao ivavarNa koxlaolao Aaho. maanavaI AMtaga-ta {jaaM-var yaaogaSaas~aacyaa AByaasaad\vaaro taabaa imaLU Sakxtaao tar naOsaiga-kx baihga-ta {jao-ta jyaaoitaYaSaas~aamaQaIla 27 naXa~ao, 12 raSaI, 9ga`h tyaaMcaa ekxmaokxaMSaI saMbaMQa yaaOigakx kxr]na maanavaI jaIvanaata vaOyai@takx badla kxr] Sakxtaao.

baahorIla pa`caMD mahakxaya Asalaolyaa inasagaa-cao maanavaI jaIvanaataIla Asalaolao CaoTosao pa`itaibaMba svar]pa r]pa mhNajao vaastau haoya. hoca saUXma svar]pa yaa mahakxaya r}paaSaI kMxpanao, valaya, QvanaI va pa`kxaSa yaa caar AayaamaaMnaI jaaoDlaolao Aahota. tyaaMcyaaca maapadMDanao tyaa izkxaNaI AsaNaa%yaa QanaóPNa {jao-cao maapana kxrtaa yaotao. vaOidkx jyaaoitaYaSaas~aata pa`isaQd Asalaolao AvakxhDa cak`x Aapalyaalaa rMga, QaataU, vanaspataI, paMcamahaBaUtao, ga`h va idSaa yaaMcaa yaaOigakx saMbaMQa saaMgatao. yaaca AaQaaro ga`haMcao gauNa AsalaolaI rtnao, paMcamahaBaUtao, saMbaMiQata vanaspataI, QaataU va rMga yaacaa vaapar kxr]na AapaNa idSaaMcaI kMxpanao sauQaar]na idSaaMnaa baL do{] Sakxtaao va saMbaMiQata vaastauta sauQaarNaa kxr] Sakxtaao. jyaaoitaYaSaas~a ho vaastaumaQaIla gauNa sauQaarNyaasaazI tayaar koxlaolao idvya {paayaatmakx rsaayana Aaho.

jyaaaoitaYaSaas~aata vaOiSvakx ga`h, raaiSacak`x, naXa~ao,idSaa va pacaMmahaBaUtao yaaMcaa maanavaI jaIvanaataIla sabaMQaMavar haoNaara pairNaama va tyaasaMbaMQaI Baaikxtao saaMigatalaI Aahota. janmaisqataIcyaa vaoLI AsalaolaI AakxaSaasqa isqataIvar]na tayaar Jaalaolaa ta@taa yaalaaca AapaNa kuxMDlaI Asao mhNataao. janmavaoLI ga`hanaI GaotalaolaI kuxMDlaItaIla sqaanao maanavaI jaIvanaataIla ga`haMcao balaabala zrivatao va caaMgalyaa vaa[-T haoNaa%yaa pairNaamaaMcaI Baaikxtao saaMgatao.

vaastauSaas~aata vaOiSvakx idSaa iWpa`vaah isaQdaMta, paMcamahaBaUtao, kMxpanao, valaya, QvanaI, pa`kxaSa, pa`kxar, Aakxar yaaMcaa maanavaI jaIvanaavar haoNaara pairNaama saaMigatalaa Aaho. id@kxala hI saM&aa id mhNajao idSaa va kxala mhNajao vaoL yaaMcyaamaQaIla saMbaMQa dSa-ivatao. jaovha idSaaMmaQyao sakxaratmakx badla koxlyaasa AapaaoAapaca kxaL sauQaartaao va Baagyaacaa kxlpa haotaao.