yaSavaMta vaolanaosa saiva-sa :

yaSavaMta kxnsalTMsaI saMcaailata

  • riSayana taM~a&aanaad\vaaro maanavaI SarIracyaa {jao-cao saUXma paRqqakxrNa kxr]na SaarIrIkx vyaaQaIMcaI maaihtaI doNaara baayaaovaola kx^maora Aataa Aapalyaa Baartaata....
  • sapMaUNa- SaarIirkx {jao-cao paRqa@kxrNa, Asalaolyaa va saBMaavya SaarIrIkx svaasqaabad\dlacyaa samasyaaMcao inadana, saVisqataIcyaa AaBaacak`xacaI maahItaI, riSayaa va Amaoirkxa yaa doSaaMkxDUna pa`itapaUita-caa paazIMbaa, 15 imainaTaMta 22 paanaaMcaa rMgaIta Ahvaala, {pacaarapaUvaI- va {pacaaranaMtar doNyaata yaoNaara taulanaatmakx Ahvaala, QvanaI va rMgaacyaa saahyaanao svaasqyasauQaar {pacaarpad\QataI
Bio Camera

ivaSlaoYaNa Saulkx fx@ta r]payao 3,000óà

maanavaI SarIrataIla saMtauilata ó AsaMtauilata {jao-cao maaojamaapanaasahIta paRqqakxrNa, baayaaovaola ho riSayana Saas~a&a Da^@Tr kxaonasTnaTIna kxaoraoTkxaovh va tyaacyaabaraobar AsaNaa%yaa AaMtarraYT/Iya saMGaanao ivakxisata koxlaolao ta~aM AsaUna tyaaMnaMI ekx jabardsta ta~aM&aana jagaasamaaro AaNalao jyaalaa AapaNa ga^sa iDscaaja- ivhjyaulaayaJaoSana taM~a Asao saMbaaoQaU Sakxtaao ikx jao yaapaUvaI- sausajja va pairNaamakxarkx navhtao. yaata saMgaNakx, jaI.DI.vhI. kx^maora va vaaparNyaajaaogao saaopao Asao Msaa^pTvaoAr yaacaa samaavaSoa Asataao jyaamaLuo maanavaI dohacyaa {jao-cao saUXma svar]paata skx^inaMga haotao.

jaI. DI. vhI. ta~aMata kxa^mpyauTr naaModNaI hao{]na vastaumMaQaUna baahor {tsaija-ta haoNaa%yaa [lao@T/aofaoTaoinakx kxNaaMcao paRqqakxrNa koxlao jaatao. jaovha jaasta taIva`taocyaa [lao@T/aoma^gnaoTIkx Xao~a Asalaolyaa kx^mao%yaamaQaIla laonsasamaaor maanavaI baaoTo zovalyaanaMtar kxmaI taIva`taa (imalaI saoMkxdpaoXaa kxmaI) Asalaolaa ivad\yautapa`vaah pa`vaahIta haotaao. tyaavaoLI baaoTo pa`itasaadatmakx pa`orNaa Gaotaata va Asalaolyaa fxrkxamauLo ekx pa`kxarcaa [lao@T/aona @laa{]D tayaar hao{]na pa`kxaSa {jaa- Asalaolaa fxaoTaona inamaa-Na haotaao. saUXma DaoLyaaMnaa na idsaNaara [lao@T/a^inakx glau ha kx^maorad\vaaro iTpalaa jaataao va tyaalaa AalaoKa svar]paata caotanaa maUlyamaapana Anauvaaidta kxr]na tyaacao pa`saarNa sT/osa {jaa- pa`kxarata koxlao jaatao. tyaanaMtar tyaa pa`itamaa pa`tyaokx SaarIrIkx {jao-cyaa caayainaja maoiriDAna pa`maaNao ma^ca kxr]na Asalaolaa saUXma fxrkx saMgaNakxavar daKaivalaa jaataao.

Vastu Consultancy