yaSavaMta vaolanaosa saiva-sa :

yaSavaMta kxnsalTMsaI saMcaailata

  • Drma^Taoiglaifxkx mailTpala [MToilajansa TosT
  • {pajata gauNavattaa va vya@taImatvaacaa Saas~aIya SaaoQa, baaOid\Qakx Xamataonausaar ivaYayaacaI inavaD kxrNyaasaazI maaga-dSa-na
DMIT
pa`k ar paanao BaaYaa kaoNaasaazI if
enTrpa`ayaJaosa irpaaoT- 33 [Mga`jaI maulaaMsaazI 2,500óà
ipa`maIAma irpaaoT- 56 marazI vya@taIsaazI 3,500óà
ipa`maIAma plasa irpaaoT- 77 [Mga`jaI kMxpanaIsaazI 4,500óà

Aajacyaa spaQao-cyaa yaugaata Aapalyaa maulaaMca kxrIAr ha paalakxaMsaazI KaUpa saMvaodnaSaIla ivaYaya Aaho. {pajata gauNavattaocao vaO&aainakx paQdtaInao koxlaolao parIXaNa yaalaaca DI.ema.Aaya.TI. Asao mhNataata Drmala mhNajao tvacaa va glaIipak mhNajao tyaavarIla roYaa Drma^TaoglaIipakx TosT hI hataacyaa baaoTavarIla zovaNaIvar}na maodUMcyaa isqataIcao pauqqakxrNa kxrNaa%yaa Saas~aacaI SaaKaa Aaho. caalau kxaLata Amaoirkxa, japaana va taayavaana yaa doSaanaI Drma^TaoglaIipakx yaa Saas~aacaa {payaaoga janmajaata maMdbauQdI, Aivakxisata maoMdU, AnauvaaMiSakx ivakRxtaI, SaOXaiNakx kxaya-Xao~a, maanava sasaaMQana vyavasqaapana, kxma-caarI BartaI yaasaazI koxlaa.

maulao maagao kxa paDtaata? ikxvaa, pauZo kxa jaataata? yaacaa ivacaar kxrtaanaa havaD- gaaD-nar yaa Saas~a&aanaI Asaa isaQdaMta maaDlaa kxI pa`tyaokx maula ho huSaar Asataoca fx@ta tao vaogavaogaLyaa AaGaaD\yaaMvar huSaar Asatao. pa`tyaokx ijavaamaQyao kxahInaa kxahI gauNavaOiSaYTo inasaga- bahala kxrIta Asataao. taI vaOiSaYTo AaoLKaUna tyaa pa`maaNao tyaalaa ikxvaa tyaacyaa paalakxaMnaa yaaogya maaga-dSa-na idlyaasa maulao yaSasvaI hao{] Sakxtaata. havaD- gaaD-nar ho “baaosTna skUxla Aa^fx maoiDsaIna [na nyauraolaa^jaI" yaa kxa^laojamaQaIla padvaIQar AsaUna naaobala paarItaaoiYakx ivajaotao Aahota. tyaaMnaI pa`tyaokx vya@taIcaI gauNavattaa va kxaya-SaOlaI yaa ivaYayaaMcao vaogavaogaLo 8 gaT tayaar kxr}na tyaata ekxr]pataa AaNalaI tyaaMnaI svata:cao paustakx “f`oxma Aa^fx maa[MD” 1983 raojaI pa`kxaiSata koxlao. tyaaMnaI saaMigatalaolao bauQdjaIvaI vagaa-cao 8 pa`kxar KaalaIla pa`maaNao Aahota.

  • bahuBaaiYakxtva (Sabdpa`omaI) à BaaYaovar pa`Bautva AsaNaaro, ekxapaoXaa jaasta BaaYaaMmaQyao paarMgata AsaNaaro, Sabdabaraobar KaoLNaaro.
  • taaikx-kx à (AMkxpa`omaI)à yaaogya Asaa takx-SauQd ivacaar kxrNaaro, gaiNataata rsa GaoNaaro gaiNata&a
  • dRSyaatmakx jaaNa à (ica~a pa`omaI) à dRSya ASyaa sava- gaaoYTIcao &aana AsaNaaro, rcanaa, Aakxar, iSalpa ica~a yaaMcaI janmata: jaaNa AsaNaaro.
  • saMgaIta kxaOSalya à (saMgaItapa`omaI) à taala, saur, laya, yaacaI janmata: jaaNa AsaNaaro.
  • SaarIrIkx kxaOSalya à (KaoLpa`omaI) à maOdanaI KaoLata rsa AsaNaaro, capaLtaa, {tsaah va SaarIrIkx inayaM~aNaata vaakxbadar AsaNaaro.
  • saamaaijakx jaaNa à (samaajasaovakx) à [taracyaa Baavanaa samajauna GaoNaaro, [taraMnaa madta kxrNaaro, saamaaijakx baaMiQalakxI saaBaaMLNaaro.
  • svata:caI AaoLKa à (svayaMpa`omaI) à svata: caa AatmaivaSvaasa daMDgaa AsaNaaro, svata:var pa`oma kxrNaaro, iSastabaQa, pauva- inayaaoijata kxama kxrNaaro.
  • inasa-gaaivaYayaI à(inasa-ga pa`omaI)à inasa-gaacaI AavaD, jaaNa va AaoZ AsaNaaro, pa`aNaI, paXaI, vaRXa va tyaacaI BaaYaa Avagata AsaNaaro.
DMIT

DI.ema.Aaya.TI. caI garja

maulao à caukxIcaI ikxvaa laadlaI gaolaolaI SaaKaa inavaD yaamauLo vaayaa jaaNaarI vaYao-, T\yauSana [. yaamauLo AfxaT Kacaa-caI bacata haotao, vaoLocaI bacata haotao. paalakx va maulao yaaMcao saMbaMQa sauQaartaata. maulaaMcaa AatmaivaSvaasa vaaZIsa laagataao. maulaaMnaa taaNataNaava mau@ta jaIvana jagataa yaootao.

vya@taI à pa`tyaokx vya@taIsaazI kxa^paao-roT jagataata svata: iSaXaIta AsaNao AavaSyakx Asatao. paNa kxaoNatao iSaXaNa. tyaa vya@taIsaazI sahja va saaopao Asaola jaoNaokxr]na baaOid\Qakx Baaga, ADcaNaIMcaa Baaga va saRjanaSaIlataocaa Baaga AaoLKaNyaasaazI

kxa^paao-roT à kxamaacaI yaaogya pad\Qata inavaDNyaakxrItaa, yaaogya kxamaigarI kxrNyaakxrItaa vya@taImatva sauQaarNyaakxrItaa sauQaarNaa ivakxasa va inayaaojana kxrNyaakxrItaa pa`tyaokx jabaabadar vya@taIcaI kxamaigarI sauQaarNyaakxrItaa

DI.ema.Aaya.TI. cao fxayado

maulao à yaaogya iSakxNyaacaI pad\Qata samajatao janmata:ha {pajata gauNavattaa samajatao tyaaMcyaamaQaIla ~auTIMcaI maahItaI imaLtao maulaaMnaa iSakxNyaacyaa va iSakxvaNyaacyaa yaaogyapad\QataI AapaNa dovaU Sakxtaao jaoNao kxr]na kxmaI vaoLata, kxmaI Kacaa-ta maulao yaSasvaI haotaata.

vya@taI à svata:caI Xamataa sauQaartaa yaotao. svata:caI yaaogya kxarikxd- SaaoQataa yaotao. svata:cyaa maulaBaUta {palabQataa sauQaartaa yaotaata iSakxNyaacaI pad\Qata va naotaRtvagauNa sauQaartaa yaotaata.ekxmaokxaMmaQaIla naatyaamaQaIla saMbaMQa sauQaartaa yaotaata.

kxa^paao-roT à kxamaasaazI yaaogya vya@taIcaI inavaD kxrtaa yaotao. gauNavattaonausaar sauyaaogya padasaazI yaaogya vya@taIcaI BartaI kxrtaa yaotao. pa`tyaokx kxamagaaracao {pajata gauNa jaaNaUna GaovaUna kxamaacaI AaKaNaI kxrtaa yaotao. pa`tyaokx kxamagaaracaI yaaogya {jaa- kxamaasaazI laavataa yaotao. gauNavattaonausaar kxamaacaI vaaTNaI kxrtaa yaotao. pa`a^D@TcaI gauNavattaa vaaZ, kMxpanaIcaI patavaaZ va ivastaar kxrtaa yaotaao.