yaSavaMta vaastau jyaaoitaYa ivaValaya

yaSavaMta kxnsalTMsaI saMcaailata

yaSavaMta vaastau jyaaoitaYa ivaValayaatafo- KaalaIla AByaasak`ma iSakivalao jaataata..

AByaasak`xma padvaI kxalaavaQaI fxI Saulkx
BaartaIya vaastauSaas~a vaastauBaUYaNa 5 idvasa 15,000óà
AaOd\yaaoigakx maMidr vaastau vaastauidpakx 3 idvasa 9,000óà
glaaobala va AayasaaoToirkx vaastau vaastauivaSaard 3 idvasa 9,500óà
A^sT/ao vaastau vaastaupaMiDta 3 idvasa 7,500óà
hstasaamauid`kx Saas~a hstaivad\manaI 2 idvasa 5,000óà
nyaumara^laa^jaI saMKyaaivad\manaI 2 idvasa 3,500óà
maM~aSaas~a maM~aivaBaUYaNa 5 idvasa 7,500óà
rtna,r]d`aXa,vaRXa qaorpaI saMskxaridpa 3 idvasa 5,500óà
vaastau {jaa- {jaa- irDr 2 idvasa 4,000óà
MT^rao kxaD- samaupadoSana T^raoT irDr 1 Day 3,000óà
vaastausaMskRxtaI saMskxarBaUYaNa 2 idvasa 6,000óà
A^sT/aolaa^jaI (paarMpaairkx kRxYNamaUtaI- pad\QataI) jyaaoitaiva-d 4idvasa 7,000óà
Vastu Consultancy